Wczytywanie...

Regulamin serwisu

Dziękujemy za odwiedzenie  serwisu internetowego https://www.listapodatnikow.pl
(dalej jako: „Listapodatnikow.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Listapodatnikow.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie odpłatności oraz naszej odpowiedzialności.  Serwis Internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i nie jest dostępny dla konsumentów.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół PragmaGO.tech Sp. z o.o.

1) O nas

Właścicielem Listapodatnikow.pl jest MINT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587418; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9452188308; REGON: 363037128, adres poczty elektronicznej: biuro (at) pragmago.tech (dalej jako:„Usługodawca”).

2) Definicje

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – narzędzie Ministerstwa Finansów stworzone w celu weryfikacji kontrahentów przez przedsiębiorców umożliwiające m.in. sprawdzenie, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT oraz jaki numer rachunku bankowego przedsiębiorcy znajduje się w systemie STIR Ministerstwa Finansów obejmującym m.in. firmowe rachunki bankowe czynnych podatników VAT.
b. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
c. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający uzyskanie dostępu do Strefy dla zalogowanych.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,poz. 93 ze zm.).
e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
f. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
g. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, LISTAPODATNIKOW.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.listapodatnikow.pl, składający się ze Strefy dla zalogowanych i jej poszczególnych funkcjonalności oraz ze strony internetowej, na której Usługobiorca może uzyskać dostęp do funkcjonalności niewymagających posiadania loginu.
h. STREFA DLA ZALOGOWANYCH – Usługa Elektroniczna dostępna po założeniu konta Usługobiorcy umożliwiająca dostęp do głównych funkcjonalności Serwisu Internetowego, do których należą: weryfikacja rachunków, sprawdzenie kontrahenta, kontrola paczki przelewów przed wysłaniem środków, zbadanie historii rachunku.
i. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
j. USŁUGOBIORCA– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych, w tym z funkcjonalności Strefy dla zalogowanych dostępnej w Serwisie Internetowym.
k. USŁUGODAWCA – MINT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie(adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków);wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587418; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9452188308; REGON: 363037128, adres poczty elektronicznej: biuro (at) pragmago.tech.

3) Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

1. Listapodatnikow.pl jest serwisem internetowym składającym się ze Strefy dla zalogowanych i jej poszczególnych funkcjonalności oraz ze strony internetowej, na której Usługobiorca może uzyskać dostęp do funkcjonalności niewymagających posiadania hasła do zalogowania się.
2. Serwis Internetowy Listapodatnikow.pl oferuje funkcjonalności, w skład których wchodzi:
a. weryfikacja kontrahenta w celu sprawdzenia, czy kontrahent jest płatnikiem podatku VAT (wymagane podanie numeru NIP lub REGON);
b. weryfikacja kontrahenta w celu sprawdzenia, czy posiada on rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście Podatników VAT Ministerstwa Finansów (wymagane podanie numeru NIP lub REGON kontrahenta);
c. weryfikacja, czy zawarte w pliku numery rachunków zgadzają się z listą rachunków z Białej Listy Podatników VAT Ministerstwa Finansów aktualnej na dzień sprawdzania (wymagane załączenie zawierającego numery rachunków pliku).
3. W zakresie danych znajdujących się na Białej Liście Podatników VAT Usługodawca jest pośrednikiem – nie jest autorem danych, a korzysta z publicznie dostępnych danych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów w ramach Białej Listy Podatników VAT oraz danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługi dostępne w Serwisie Internetowym, o których mowa w pkt. 3.2 obejmują dostęp do powyższych danych w takim stanie i o takiej jakości, w jakiej są one dostępne w w/w rejestrach publicznych.  
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Listapodatnikow.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) Usługi elektroniczne w serwisie internetowym

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących rodzajów Usług Elektronicznych:
a. Formularz Kontaktowy;
b. Strefa dla zalogowanych.
3. W skład każdego z rodzajów Usług Elektronicznych, wchodzi szereg funkcjonalności składających się na kompleksowy zespół odpłatnych lub nieodpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
5. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) Formularz kontaktowy

1. Formularz Kontaktowy przeznaczony jest dla Usługobiorców zainteresowanych uzyskaniem dostępu do Strefy dla zalogowanych, a także mających jakiekolwiek pytania lub uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.
2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym możliwe jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.
3. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6) Warunki korzystania ze strefy dla zalogowanych

1. Korzystanie ze Strefy dla zalogowanych możliwe jest po uzyskaniu dostępu poprzez Formularz Rejestracji. Uzyskanie dostępu do Strefy dla zalogowanych jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) przejściu do właściwej zakładki, (2) wypełnieniu formularza rejestracji, (3) kliknięciu pola „Zapisuję się!”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy orz adres poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Strefy dla zalogowanych oraz jej poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest we właściwej zakładce lub funkcjonalności Serwisu.
3. W ramach Strefy dla zalogowanych Usługobiorca uzyskuje dostęp do jej funkcjonalności obejmujących przede wszystkim:
a. weryfikację kontrahenta w celu sprawdzenia, czy kontrahent jest płatnikiem podatku VAT (wymagane podanie numeru NIP lub REGON);
b. weryfikację kontrahenta w celu sprawdzenia, czy posiada on rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT Ministerstwa Finansów (wymagane podanie numeru NIP lub REGON kontrahenta);
c. weryfikację, czy zawarte w pliku numery rachunków zgadzają się z listą rachunków z białej listy podatników VAT Ministerstwa Finansów aktualnej na dzień sprawdzania (wymagane załączenie zawierającego numery rachunków bankowych pliku).
4. Strefa dla zalogowanych i poszczególne funkcjonalności wchodzące w jego skład są co do zasady odpłatne. Usługodawca może czasowo udostępnić Usługobiorcom bezpłatny dostęp do Strefy dla zalogowanych. Po zakończeniu okresu bezpłatnego dostępu dalsze korzystanie ze Strefy dla zalogowanych jest możliwe jedynie po zawarciu odpłatnej umowy o świadczeniu usług poprzez wybór i opłacenie abonamentu.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach profilu w razie ich zmiany.
6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia swojego konta w Serwisie (i rezygnacji z dostępu do Strefy dla zalogowanych) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji dostępu, Usługobiorca pozostaje zobowiązany do płatności za już rozpoczęty okres abonamentowy w przypadku odpłatnego dostępu. Rezygnacja nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z powyższych usług, a także zakupionych przed rezygnacją usług o charakterze jednorazowym.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania ze Strefy dla zalogowanych przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
a. Gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;
b. Gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
c. Gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
8. Zawieszenie dostępu do Strefy dla zalogowanych może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia nie jest możliwe zalogowanie się do Strefy dla zalogowanych Listapodatnikow.pl i korzystanie z jej funkcjonalności.
9. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania ze Strefy dla zalogowanych trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

7) Płatności w serwisie internetowym

1. W celu uzyskania dostępu do Strefy dla zalogowanych (w przypadku, w którym dostęp do tej części Serwisu jest odpłatny), a także w celu przedłużenia dostępu do Strefy dla zalogowanych po upływie okresu abonamentowego, Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi korzystania ze Strefy dla zalogowanych.
2. Odpłatne usługi dostępne w Serwisie Usługobiorca może zakupić, korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie – w takim wypadku umowa sprzedaży usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola "Zapłać".
3. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę rodzaju abonamentu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Wybierz abonament”, (2) wypełnieniu formularza zamówienia i (3) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zakup abonament” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres Usługobiorcy, numer NIP, adres poczty elektronicznej.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
5. W razie braku określenia innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień, w którym Usługodawca umożliwił Usługobiorcy dostęp do Strefy dla zalogowanych w ramach odpłatnego abonamentu.
6. Cena wybranego pakietu usług podana jest zgodnie z wyborem Usługobiorcy w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).
7. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do odpłatnych funkcjonalności w Serwisie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy, chyba że inny termin lub sposób dostarczenia usługi został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Usługodawcę i Usługobiorcę.
8. Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:
a. przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;
b. płatności elektronicznych lub kartą płatniczą za pośrednictwem szybkich płatności.

8) Kontakt z listapodatnikow.pl

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro (at) pragmago.tech) oraz Formularz Kontaktowy, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Listapodatnikow.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

9) Reklamacje dotyczące listapodatnikow.pl

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro (at) pragmago.tech.
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) treści roszczenia Usługobiorcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10) Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument: W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Jasnogórska 23, 31-358 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pragmago.tech.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12) Przerwy techniczne

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
3. Usługodawca zobowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

13) Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) Postanowienia końcowe

1. Umowa o korzystanie z Usług Elektronicznych polegająca na udostępnieniu Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie zawierana jest w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół PragmaGO.tech
https://www.pragmago.tech